Sabtu, 25 Februari 2012

UNDAK USUK BASA SUNDA / TATAKRAMA BASA
UUBS (Undak Usuk Basa Sunda)
Tatakrama Basa Sunda


Undak-usuk Basa Sunda (UUBS) nya eta panta-pantana/tingkatan basa anu dipakena diluyukeun jeung :
Kaayaan Umur,
Kalungguhan
Situasi nu nyarita,
Saha nu diajak nyarita, jeung

Fungsi UUBS nya eta pikeun netelakeun rasa silih ajenan jeung silih hormat.
Conto dina kalimah:
1. Bapa sasauran palay dipanggaleuhkeun raksukan.
2. Abdi nyarios hoyong dipangmeserkeun anggoan.
3. Kuring nyarita hayang dipangmeulikeun pakean.

Conto dina paguneman
Pa Wahyu
Bu Uli
Pa Wahyu
Bu Uli            
Pa Wahyu
: “Mulih ti mana Bu?”
: “Wangsul ti dinya, ti koperasi, parantos meser pulpen.”
: “Teu kagungan pulpen ibu teh?”
: “ Sanes teu gaduh mung rupina mah teu kabantun, kakantun di rorompok.”
: “Sanes kitu Ibu, saleresna mah abdi oge bade nambut pulpen ka ibu teh.”


PANCÉN 1

Eusian kolom nu kosong di handap ieu  kecap nu merenah, luyu jeung undak usuk basa Sunda/ tatakrama basa Sunda.

  No.
Basa Loma
Basa Hormat keur ka sorangan
Basa Hormat keur ka batur
1.
bapa


2.
pamajikan


3.

bantun

4.


teu damang
5.

nguping

6.
imah


7.


angkat
8.


sumping
9.
balik


10.
mere


11.

ningal

12.

terang

13.
dahar


14.

mondok

15.


lali
16.
mandi


17.
ngaran


18.

liron

19.


wuwuh
20
ceuli


21.
huntu


22.

irung

23.


patuangan
24.


tanggay
25.
sirah
Pancén 3
Tangtukeun ku tanda v mana nu kaasup kecap loma, lemes keur kasorangan atawa ka batur!


No.

Loma
Lemes keur ka sorangan
Lemes keur ka batur
1.
Balik
v


2.
Lali3.
Bantun4.
Pun lanceuk5.
Pun biang6.
Tuang raka7.
Mondok8.
Carogé9.
Uninga10.
Pikeun11.
Murangkalih12.
Rengse13.
Walon14.
Ganti15.
Mios16.
Cepil17.
Nyanggem18.
Gering19.
Cageur20.
Teu damang21
Peryogi22
Haturan23.
Uninga24.
Neda25.
Kakasih2 komentar:

 1. Assalamualaikum,
  bu ieu abdi bade ngintun blog nu abdi,
  Nama: Reza Akhmad MK
  Kelas: XI IPA-1
  URL: http://mr101312.blogspot.com

  BalasHapus
 2. http://xiiipa5-sman1be.blogspot.com/

  SMAN 1 Baleendah

  BalasHapus